.הנהמ הייפצ ,הנכותה לש םוצעה תונומתה רגאמ ךותמ תונומת רפסמל אמגוד םכינפל