: רתאב שומישה יאנת

 
ךילע ויאנת לכל םיכסמ ךניא םא ,ןויעב הז םכסה י/ארק :בושח
.דימ הז רתא בוזעל

 
.םישנו םירבגל דעוימ הז םכסה

 
.מ"עב הנכתה חכל תורומש הז רתא לע תויוכזה לכ

 
תוירחא תלבגה

 
.דבלב תישיאה ותוירחא לע וז השוע הז רתאב ת/שמתשמה לכ

 
 גוס לכמ תוירחא אלל ("as is")  "אוהש תומכ" סיסב לע יונב הז רתא
 רשקב תוירחאה לכ תא ךילע ת/לטונ תשמתשמ/שמתשמה ךנה .אוהש
 רתאבש תונכותב וא/ו רתאבש םיתורשב וא/ו רתאבש עדימב שומישל
.הז רתאל םירשוקמה םירתאל וא/ו הז רתאל תרשוקמש תונכותב וא/ו

 
 גוס לכמ תוירחא אלל ("as is")  "אוהש תומכ" סיסב לע ןתינ רתאב עדימה
שומישל רשקב תוירחאה לכ תא ךילע ת/לטונ תשמתשמ/שמתשמה ךנה .אוהש
.רתאבש עדימב

 
 גוס לכמ תוירחא אלל ("as is")  "אוהש תומכ" סיסב לע תונתינ רתאבש תונכותה
שומישל רשקב תוירחאה לכ תא ךילע ת/לטונ תשמתשמ/שמתשמה ךנה .אוהש
.רתאבש תונכותב

 
,ובש עדימב ,רתאב שומישה יבגל תוירחאה לכב אשי הז רתאב ת/שמתשמה
.ובש םיתורשבו ובש תונכותב

 
םורפב שומישה יאנת

 
.דבלב תישיאה ותוירחא לע וז השוע םורופב שמתשמה
 גוס לכמ תוירחא אלל ("as is")  "אוהש תומכ" סיסב לע יונב הז םורופ
 רשקב תוירחאה לכ תא ךילע ת/לטונ תשמתשמ/שמתשמה ךנה .אוהש
.ויתואצותלו םורופב שומישל

 
 גוס לכמ תוירחא אלל ("as is")  "אוהש תומכ" סיסב לע ןתינ םורופב שומישה
 רשקב תוירחאה לכ תא ךילע ת/לטונ תשמתשמ/שמתשמה ךנה .אוהש
.ויתואצותלו םורופב שומישל

 
 ה/ריתמ ה/תא םורופל עדימ וא/ו העדוה ת/רסומ ה/תא רשאכ
ןפואב םורופב ומסרפלו הז עדימב שמתשהל מ"עב הנכתה חכ תרבחל
. וב שמתשהל וא/ו וקיתעהל וא/ו ותוא אורקל לכוי ןיינועמה םדא לכש

 
עדימל םירושיק ,יקוח וניאש עדימ םורופב םסרפל ןיא ןפוא םושב
,התסה ירבד ,(סקס) ןימב רושקה עדימ ,יפרגונרופ רמוח ,יקוח אל
  םייאמ עדימ , עגופ עדימ ,ןייוע עדימ ,תונעזג וא האנש ירבד
.םישנאב עוגפל םילולעש םירבד וא/ו

 
אלא ךלש םניא ולש םירצויה תויוכזש עדימ םורופב םסרפל ןיא
.םוסרפל םירצויה תויוכז לעב תמכסה תא שארמ תלבק ןכ םא

 
.םייוסמ ןמז קרפ רחאל תיטמוטוא וקחמי םורופב ומסרופש תועדוה

 
עדימה לש ונכותל רישי ןפואב ת/יארחא םורפב עדימ ת/םסרפמה לכ
.עדימה םוסרפמ האצותכ ועבניש תואצותלו

 
לכ תא קודבת אלו קודבל הלוכי הניא מ"עב הנכתה חכ
.םורופב תומסרפתמש תועדוהה

 
 ןמ תגרוחש העדוה םורופה להנמ י"ע הלגתתו הדמב
.רסות איה םילהנה

 
ףילחת םניא םורופב עדימה ללכו םורופב ולבקתיש תובושת
הת/ותוירחא לע וז השוע שומיש םהב השועה לכו יעוצקמ ץועיל
.דבלב תישיאה

 
םורופב המסרופש העדוה לכ קוחמל תיאשר מ"עב הנכתה חכ
.ידעלבה התעד לוקיש יפלו שארמ העדוה לכ אלל

 
תועדומה חולב שומישה יאנת

 
.דבלב תישיאה ותוירחא לע וז השוע תועדומה חולב שמתשמה

 
 גוס לכמ תוירחא אלל ("as is")  "אוהש תומכ" סיסב לע יונב תועדומה חול
 רשקב תוירחאה לכ תא ךילע ת/לטונ תשמתשמ/שמתשמה ךנה .אוהש
.ויתואצותלו תועדומה חולב שומישל

 
 גוס לכמ תוירחא אלל ("as is")  "אוהש תומכ" סיסב לע ןתינ תועדומה חולב שומישה
 רשקב תוירחאה לכ תא ךילע ת/לטונ תשמתשמ/שמתשמה ךנה .אוהש
.ויתואצותלו תועדומה חולב שומישל

 
 ה/ריתמ ה/תא תועדומה חולל עדימ וא/ו העדוה ת/רסומ ה/תא רשאכ
ןפואב תועדומה חולב ומסרפלו הז עדימב שמתשהל מ"עב הנכתה חכ תרבחל
. וב שמתשהל וא/ו וקיתעהל וא/ו ותוא אורקל לכוי ןיינועמה םדא לכש

 
עדימל םירושיק ,יקוח וניאש עדימ תועדומה חולב םסרפל ןיא ןפוא םושב
,התסה ירבד ,(סקס) ןימב רושקה עדימ ,יפרגונרופ רמוח ,יקוח אל
  םייאמ עדימ , עגופ עדימ ,ןייוע עדימ ,תונעזג וא האנש ירבד
.םישנאב עוגפל םילולעש םירבד וא/ו

 
אלא ךלש םניא ולש םירצויה תויוכזש עדימ תועדומה חולב םסרפל ןיא
.םוסרפל םירצויה תויוכז לעב תמכסה תא שארמ תלבק ןכ םא

 
.םייוסמ ןמז קרפ רחאל תיטמוטוא וקחמי תועדומה חולב ומסרופש תועדוה

 
עדימה לש ונכותל רישי ןפואב ת/יארחא תועדומה חולב עדימ ת/םסרפמה לכ
.עדימה םוסרפמ האצותכ ועבניש תואצותלו

 
לכ תא קודבת אלו קודבל הלוכי הניא מ"עב הנכתה חכ
.תועדומה חולב תומסרפתמש תועדומה

 
 ןמ תגרוחש העדומ רתאה להנמ י"ע הלגתתו הדמב
.רסות איה םילהנה

 
  לבקתהש עדימב וא/ו תובוגתב וא/ו תובושתב שומיש השועה לכ
.דבלב תישיאה ותוירחא לע וז השוע תועדומה חולמ/ב

 
 
תועדומה חולב המסרופש העדומ לכ קוחמל תיאשר מ"עב הנכתה חכ
.ידעלבה התעד לוקיש יפלו שארמ העדוה לכ אלל

 
 
ידעלבה טופישה םוקמ ,לארשי תנידמ יניד קרו ךא ולוחי הז םכסה לע
.א"תב טפשמה יתבב היהי