הקירמא םורדל עסמה .הקירמא םורדל עסמה הנכותה לש תיבה רתאל םיאבה םיכורב
איצות הנכותה .הקירמא םורד אשונב יביטקארטניא םילויט ךירדמ - הידמיטלומ תנכות איה
רשפאיש עסמ ,רודווקאו ורפ ,היבילוב ,ליזרב תונידמל ביהרמ ילאוטריו עסמל םכתא
רוקחל ולכות הנכותה תרזעב .הבש םסקהו היתואלפנ ,תשביה םעט תא םועטל םכל
.הנהמו ביהרמ ילאוטריו ןפואב ולא תומוקמב רייסלו

.הביהרמ הקיפרג לעבו יתודידי ,שדח שמתשמ קשממ לע שגד םשוה וז הסריגב 2.0 הסריגב תעכ רכמנ רוטילקתה

ועכשיו המסע לדרום אמריקה גירסה 2.0 במבצע מיוחד: כל הרוכש את התקליטור יקבל מתנה פנס לד רב עוצמה בשווי 100 ש"ח.

*** המבצע עד גמר המלאי ***

םיבושח םיטרפ
?הנכותה תדעוימ ימל
תכרעמ תושירד

רובע ךרע ברו םוצע תונומתו עדימ רגאמ הליכמו תירבע רבוד ילארשי דעי להק רובע דחוימב החתופ הנכותה
:הנכותב אוצמל ולכות רתיה ןיב .רוזאל םיאצויה םילייטמ

.דועו תחקל המ ןנוכתהל דציכ ,לויטל תונכהה יבגל יללכ עדימ
.לויטב תוחיטב יאשונ יבגל ךרע בר עדימ
.דועו "תומכח" תוצע םיקירט ,םיפיט
.דועו הנידמב לייטל יאדכ יתמ ,הבש דמחה תוניפו תויצקרטאה םירתאה ,הנידמ לכ לע בר עדימ
.היחמ יריחמ יבגל עדימ
! דחוימב ההובג היצולוזרב תוביהרמ תונומת 500 ל לעמ
.(רקבל ןכיה טילחהל םישקתמל) ןויצ יפל םיגרודמ םירתא
:םיפסונ םיבושח םיטרפ
.רוזאב ולייטש םילארשי םילייטמ יפמ עיגה הנכותב עדימה לכ טעמכ
.האלמ תירבעבו ביהרמ יפרג קשממב תנייטצמ הנכותה
.הספדהל םינתינ הנכותב תונומתהו עדימה לכ
.רתוי הרופו הנהמל םכלויט תא ךופהל ותרטמש בר עדימ ףסונב הליכמ הנכותה
רוזעי ,לויטל תונכהה עוציבב םכילע לקיש ןמוי ,לייטמל דחוימ לוהינ ןמוי הנכותב ואצמת ףסונב
.דועו עצבל רתונ המ ,םתשכר המ ןמסל ,לויטה תארקל תואצוהה תא להנל םכל רוזעי ,עצבל שיש םירבד רוכזל םכל

? הנכותה תדעוימ ימל
.הקירמא םורדל םיאצויה םילייטמ
.רכזיהל םיצורו ויהש םילייטמ
.םילויטו תועסמ ,עבט יבבוח
.תשביה תא ריכהלו "םעטל" םינינועמל
.!תוביהרמ ףונ תונומת םישקבמל
:הנכותה תלעפהל תוירקיע תוילמינימ תכרעמ תושירד
.הלעמו צ"המ 133 םויטנפ דבעמ
.הלעמו טייבהגמ 16 ןורכיז
.חישקה ןנוכב תוחפל טייבהגמ 50 לש יונפ םוקמ
.הלעמו x24 םירוטילקת ןנוכ
.תירבעב הלעמו 95 תונולח הלעפה תכרעמ
800x600. לש היצולוזרב גצ