.היעבה ןורתפל דע ליעפ וניא חולה םאפס תועדוהב חולה תפצה בקע
.החילסה םכמע