FreeSoftware רתאל הנכות תפסוה לע ונל ץילמהל ולכות הז ספוט תועצמאב
.םישלוגה ללכ תלעותל

ףסוותת איה המיאתמ אצמית איהו הדימבו הנכותה תא קודבי רתאה תווצ
.םייעובשכ ךות רתאל

תונכות ,FreeWare םניח תונכות יבגל קר תוצלמה חולשל שי ,בל ומיש ***
.םידחוימ םירקמב קר ולבקתי ShareWare תויפותיש

:הנכותה םש

:טרופמ רואת         
         

:ץבוקה לדוג

:הלעפה תכרעמ

:הנכותה תפש

:הנכותה ןוישיר

:מ הנכות

:הנכותה לש תיבה רתא

:הנכותה תדרוהל רושיק

:הנכותה רבחמ

:ינורטקלא ראוד