העדומה תרתוכ
חלושה םש
ךיראת
.היעבה ןורתפל דע ליעפ וניא םורופה םאפס תועדוהב םורופה תפצה בקע
.החילסה םכמע