הלועה לכו תולאש ,תושקב ,תורעה ונל חולשל ולכות הז ספוט תועצמאב
.FreeSoftware רתאה יבגל םכתעד לע

.הרהמב תונעל לדתשי ונלש תווצהו הז ספוט ואלמ תובוגת תחילשל

,םכתא תרשל ליבשב ןאכ ונא ,םכתעד תא עומשל חמשת FreeSoftware תכרעמ
.רתוי בוט םכתא תרשל ונל ורזעת םא חמשנ

:םש

:ינורטקלא ראוד

:העדוהה יטרפ