ףסונ עדימ
Aldo's Pianito
16 Kb
Windows 95/98/NT, VB5 Runtime Files
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


יתודידיו טושפ בשחוממ ןגרוא
ןגרואה ,םיליחתמל/דומילל דעוימה
המיאתמ הנכותה .הלעפהל טושפו לק
תדלקמה לא ןגרואה ישקמ לכ תא
.ןגנל תרשפאמ ךכ י"עו בשחמה לש

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה