ףסונ עדימ
Anvil Studio
2.92 MB
Windows 95/98
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


,הטלקה ,הניגנ ,דומילל רזע תנכות
הנכותה .הקיסומ לש הכירעו הנחלה
תוללכושמו תובר תויצפוא הכותב הליכמ
םיבר םיטקפא תפסוה םג תרשפאמו
.םייעוצקמ םינגנל רקיעב תדעוימו
.ידימ יצבקל תדעוימ הנכותה

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה