ףסונ עדימ
CDex
646 Kb
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


תרזעב .הקיסומ יצבק תרמהל הנכות
הקיסומ יצבק רימהל ולכות הנכותה
mp3 וא wav יצבקל רוטילקתמ
תרשפאמ הנכותה ,םכתריחב יפל
תוכיא לעו הסיחדה לע הטילש םג
דועו העמשה תומישר תריצי ,לוקה
םיתנכתמ םתא םא .תומדקתמ תויצקנופ
רוקמה דוק תא םג לבקל ולכות
! הנכותה לש

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה