ףסונ עדימ
CoolPlayer
157 KB
Windows 95/98/NT4/2000
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


קשממ לעב ללכושמ הקיסומ ןגנ
.דחוימב יתודידיו חונ האנ

,(Skins) םיבר "םיניקס" שי ןגנל
תומישר ךרוע ,יתודידי קשממ
,Xaudio Mpeg עונמ ,םדקתמ םיריש
.דועו רזיילוקא יצורע 8

הריהמ הרמה םג תרשפאמ הנכותה
.MP3-WAV

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה