ףסונ עדימ
HammerHead Rhythm Station
1.47 MB
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


איהש רזע תנכות - םיפות תנוכמ
תללוחמ הנכותה ,םיפות תנוכמ
םיפות לש םייתוכיאו םיבר םיגוס
הנכותה תרזעב ,םיפות יבצקמו
םיפות יבצקמ ךורעלו ןגנל ולכות
רוזעל הלוכי הנכותה .םינוש
תנוכמל םיקוקזה םינטילקתל םג
םיקוקזש םינגנל וא תוביסמב םיפות
.םיפות תנוכמל

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה