ףסונ עדימ
MusicAmp Mp3 Studio
1.24 MB
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


דחוימב הטושפו הריהמ הנכות
יצבקל םתכיפהו WAV יצבק ץוויכל
השועו תיתודידי הנכותה .MP3
םינוויכ הברה ילב הלש הדובעה תא
ץלמומ ,"שאר יבאכ"ו םירתוימ
.םיליחתמ םישמתשמל דחוימב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה