ףסונ עדימ
PCDJ Phat
2.50 MB
Windows 95/98/NT, DirectX 7.0
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


תעמשהל תיתודידיו תללכושמ הנכות
ךופהל תלגוסמ הנכותה .הקיסומ
MP3 טמרופל רוטילקתמ הקיסומ
תמלשומ הרוצב תואצותה תא ןגראלו
.בשחמב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה