ףסונ עדימ
Scope 4D
384 Kb
Windows 95/98
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


תויצמינא תגצהל המיהדמ הנכות
הנכותה .בשחמה גצ לע תוידמימ תלת
הקיפמו הקיסומה ילילצ תא תמגוד
הנכותה .בשחמה גצ לע תויצמינא
ילעב םינטילקתל ליעוהל הלוכי
.ואדיו ינרקמ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה