ףסונ עדימ
xing mp3 player
עודי אל
Windows 95/98
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


(ואדיו/הקיסומ) הידמיטלומ ןגנ
רתיה ןיב רשא רתויב יתודידי
.דועו wav,mp3 יצבק םג ןגנמ
תומישר ךורעל םג רשפאמ ןגנה
.םיריש לש העמשה

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה