ףסונ עדימ
3000 תינגרוא
2.8 MB
Windows 95/98
תירבע
ץראהמ
FreeWare


קילדמ בשחוממ הקיסומ/הניגנ ילכ
בשחוממ ןגרוא איה הנכותה ,דחוימב
יפרג בוציע לעב דחוימב ללכושמ
,תירבעב יתודידי קשממו ביהרמ
,םיות חולמ האירק תרשפאמ הנכותה
יבצקמ 12 ,םידחוימ םיטקפא תריצי
הנכותה .דועו הטלקה ,םיפות
.םינעוצקמל ןהו םיליחתמל ןה תדעוימ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה