ףסונ עדימ
SonicMail
2.49 MB
Windows 95/98/NT, 16 MB of RAM, Pentium, sound card with a microphone, recipient must have RealAudio or RealPlayer.
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


םירסמ ריבעהל תרשפאמה הנכות
ינורטקלאה ראודה ךרד םיילוק
לש תויעבה תא תרתופ הנכותה
םיכורכה םילודג םיצבק תחילש
.לוק יצבק תחילשב כ"רדב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה