ףסונ עדימ
3D Line Grapher
6.10 Mb
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


םימצע ךסמה לע הגיצמה תנכות
הנכותה ,דמימ ודב וא דמימ תלתב
םיברקהל ,םימצעה תא תוארל תרשפאמ
הנכותב ,םייוניש םהב ךורעלו
.תופסונ הכירע תויורשפא

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה