ףסונ עדימ
PhotoModeler Lite
4.4MB
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


ךופהל תרשפאמה הקילדמ הנכות
םיידמימ וד םירויצו תונומת
תרזעב ,םיידמימ תלת םיטקייבואל
םיטקייבוא רוציל ולכות וז הנכות
.דמימ תלתב םייטסילאר

תורשפאה איה הנומתה לש הדוחי
תלת לדומל הליגר הנומתמ רובעל
הוולמ הנכותה אללש רבד ,ידמימ
.םיבר םיישקב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה