ףסונ עדימ
Past,Present And Future
עודי אל
Windows 95/98
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


. . תילגנא רועש אל הז אל
תישומיש ךא הנטק הנכותב רבודמ .
גיצמ רשא הנש חול איהש אילפהל
תא ,ליבקמב םישדוח 3 ךסמה לע
יחכונה שדחוה תא ,םדוקה שדוחה
ןויער .אובל דיתעה שדוחה תאו
.דמחנו ירוקמ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה