ףסונ עדימ
3D Blue 2 Animated Cursor Page
193 Kb
.Windows 95/98/NT, true or high color video card is needed for some cursors
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


םילוחכ םינמס 60 ל לעמ לש ףסוא
.דמימ תלתבו רתויב םיפי םישפנומ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה