ףסונ עדימ
Peg Solitaire
2.40 MB
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


'הליכא'ה חול קחשמ - תבשחמ
'לוכאל' םכילע וב יסאלקהו םסרופמה
רשאכ םימותכ םילוגיע רתויש המכ
לוגיע י"ע םותכ לוגיע לעמ גוליד
ידי לע 'ותליכא'ל ררוג רחא
.ביריה

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה