ףסונ עדימ
ןולובליב
680 KB
Windows 95/98/NT 4.0/Me/2000
תילגנא ,תירבע
ץראהמ
FreeWare


הדמחנ רזע תנכות ,3.0 ןולובליב
הדלקהה תואיגש תא ןקתל הדעונ רשא
הפש ףילחהל םתחכשו הדימב םכלש
.תדלקמב

םוקמבו תירבעב טפשמ דילקהל םתיצר
? תילגנאב שוקשיק םתלביק הז
F12 לע תחא הציחל ,הגאד לא
םתנווכתהש המ תא ולבקת דימו
.תירבעב הרזחב בותכל

ידומעמ תירבע תכיפה :הנכותה דוע
תכירצ ,הקבדה/הקתעה ןמזב HTML
.דועו םיילמינימ תכרעמ יבאשמ

לועי 3.0: הסריג לש םירופיש
ןוקית ,תכרעמה יבאשמ תכירצ
.דועו תולודג/תונטק תויתואל

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה