ףסונ עדימ
PacVenture
5.27 MB
Windows 95/98/Me
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


תונורכז שארל םכל הלעמ ןמקפ םשה
? ןשי בשחמ קחשמ לש

ידמימ תלת ןמקפ קחשמ ! דוע אל
תלת םלועב קחשמל םכתוא חקי הז
הקיפרג לעב רישע ילאוטריו ידמימ
.בורל תואקתפרה עפשו הביהרמ

רופיס לע ססובמ שדחה קחשמה
ךלמ י"ע הפטחנ ןמקפ תרבג ,םלש
תנמ לע ,הקוחרה ותריטל תוחורה
תלת עסמל תאצל םכילע הליצהל
תומלוע רפסמ ךרד ביהרמ ידמימ
,תודיחפמ תוחורב ולקתת םהב
היחשב וטלמת ,םיביהרמ םיפוח
תובר תועתפה דועו םכייח לע
.תופסונ

לכ רובע תואמסיס ליכמ קחשמה
ךישמהל ולכותש ידכ בלשו בלש
.םיכשמהב קחשלו

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה