ףסונ עדימ
B- 17 Bomber
עודי אל
Windows 95/98
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


וכלהמב קתרמ םיסוטמ - הלועפ קחשמ
גוסמ ברק סוטמב םיציצפמ ומלגת
.B-17

ברק סייט םימלגמ םתא קחשמב
,היינשה םלועה תמחלמ ךלהמב
םיהו הפוריא לעמ סוטל םכילע
תא ץיצפהלו םחליהל ,ןוכיתה
םכלש םאה סיסב .םכביוא תורטמ
.הילגנאב אצמנ

ךירצמה הנהמ ןשקא קחשמ אוה קחשמה
קחשמל .הבוגת תוריהמו היצנידרוק
.םיקתרמ םיבלש רפסמ


ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה