ףסונ עדימ
WinAMP 5.05
2.16 MB
Windows 95/98
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


,םלועב םיבוטה הקיסומה ינגנמ דחא
.דחוימב הביהרמ השדח הסריגב וישכע

,םירוטילקת עומשל ןתינ ןגנה תועצמאב
יצבק ןבומכו םינוש לוק יצבק
.MP3

השימגו רתוי הקזח וז הסריג
ולכות ,תמדוקה הסריגהמ רתוי
םילנפ (10,000 (!!! דירוהל
ומיאתהלו ןגנל םינושו םיבר
תומישר ךורעל ,םכילא תישיא
.דועו תומכחותמ םיריש

תופסונ תומדקתמ תויצפוא םג ןגנל
,רפושמו שדח ילטגיד רזיילוקא ןוגכ
תוריהמ ,ביהרמ רזיילנא םורטקפס
.דועו תרפושמ הלועפ

יגוס ןומהב ךמות שדחה ןגנה
םיטקפא 150 גיצהל לוכיו לוק יצבק
.םיביהרמ םילאוזיו

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה