ףסונ עדימ
Eye of the Storm
1.6 MB
Window 95/98/NT/2000
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


הארמה ויפויב ביהרמ ךסמ רמוש
דמימ תלתב בבותסמ ץראה רודכ תא
תושחרתמ םהב תומוקמה לכ תא וילעו
.תופוס

תויתימא תופוס םה וארתש תופוסה
תא חקול ךסמ רמושהו וחוודש
םירבחתמ םתא רשאכ םהילע םינותנה
.טנרטניאל

! קילדמ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה