ףסונ עדימ
Happyland Adventures
1 MB
Win 95/98/Me
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


קחשמ אוה HappyLand תואקתפרה
רכממ םלועב םכמצע תא ואצמת וב
ךלהמב .תועתפה אלמן עשעשמו
ןיגפהל ץופקל ץורל וכרטצת קחשמה
.דועו היצנידראוק

חיטבמה הפי הקיפרג לעב יפיכ קחשמ
יקחשמ יבהוא לכל האנה לש תועש
.םהנימל ץורו ץופקהו Arcade ה

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה