ףסונ עדימ
freeCAD
5.1 MB
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


תלת טוטרש תנכות איה freeCAD
טטרשלו רוציל תרשפאמה תידמימ
טטרשל ולכות ,דמימ תלתב םימצע
תוטושפ תונוכמ ,םייסיסב םימצע
.דועו

תוחוכ ליעפהל םג תרשפאמ הנכותה
תועצמאב העונת לש תוימדה רוצילו
תויהל הלוכי הנכותה .היצמינא
תסדנהל םיטנדוטסל רתויב הליעי
.תונוכמ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה