ףסונ עדימ
Vertrix 2
13.8 MB
Windows 95/98/Me
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


ובוחב ןמוטה סירטט ןונגסב קחשמ
ןפוד אצוי "ןשקא"ו תובר תועתפה
.הביהרמ הקיפרגו

םיקולב םיאתהל וכרטצת קחשמב
,תודחוימ תורוצב תורושב םילפונש
דגנ וא בשחמה דגנ קחשל ולכות
.רבח

עיצמ אוהש אוה קחשמה לש ודוחי
קחשממ תועתפהו "ןשקא" רתוי הברה
.ליגר סירטט

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה