ףסונ עדימ
AutoDown 1.0
11.7KB
Windows 95/98/Me
תירבע
םלועהמ
FreeWare


תרשפאמה החונו הטושפ רמייט תנכות
ןפואב בשחמה לש יוביכ עצבל
רידגהל אוה תושעל שיש לכ .יטמוטא
תא תובכל םיצור הב העשה תא
בשחמה תא הבכמ הנכותהו בשחמה
.היוצרה העשב המצעב

הבוטו הלעפהל הטושפ הנכותה
השועש טושפ רמייט שפחמש ימ לכל
."שאר יבאכ" הברה ילב הדובעה תא

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה