ףסונ עדימ
Electronic Phone Book 1.6
4.2 MB
Windows 95\98\NT\Me\2000
תילגנא+תירבע
ץראהמ
FreeWare


ינורטקלא םינופלט רפס תנכות
,ילארשיה דעיה להקל דחוימב תמאתומה
יתודידי שמתשמ קשממ תלעב הנכותה
.שומישלו לועפתל חנו

ןוגרא םכל רשפאי םינופלטה רפס
החונ הרוצב םכלש םינופלטה לש
הריהמ השיג םכל רשפאיו הליעיו
.וקקדזת םהל םינופלטל

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה