ףסונ עדימ
Ifocus
632 KB
Windows 95/98/Me/2000
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


תישפוח הנכות הניה סוקופ-יא
םירתאמ םיקלח "רוזגל" תרשפאמה
לע םידבועש ןמזב ןהב תופצלו
.תורחא תונכות

ךרוצו ןוצר ונל ןיא ללכ ךרדב
ונאו ןמזה לכ רתאה לכב תופצל
ןכדעתהל ידכ קר וילא םישלוג
.ונממ הסיפב

,הקילדמ הנכותב רבודמש הזל רבעמ
םישלוגל הליעומ דאמ הנכותה
.תשרב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה