ףסונ עדימ
Accurate Bombaloon
1.46 MB
Windows 95/98/NT/2000
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


קחשמה יחתפמ ,עשעשמ ימוק קחשמ
ימינפה חתמה תא ררחשל םכל םיעיצמ
.הז קחשמ תזעב םכלש

,תורככב ודמעת קחשמה ךלהמב
םימתה להקה לעמ ההובג םיפיקשמ
ינולבב םידיוצמ תמרוזה העונתהו
רתוימ רבכ קחשמה תרטמ תאו םימ
(: ... ןייצל

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה