ףסונ עדימ
Download Accelerator
1.3 MB
Windows 95/98/Me/NT/2000
בחר תופש ןווגמ + תילגנא
םלועהמ
FreeWare


םישלוגל תדעוימה הקילדמ הנכות
דע) ץיאהל םיצור רשא טנרטניאב
תונכותה תדרוה תוריהמ תא (300% !
.תשרהמ םהלש

רוביחה יגוס לכל המיאתמ הנכותה
,םילבכ ,ןופלט ןוגכ טנרטניאל
םכל רשפאת הנכותה ,דועו DSL
וקהמ תוריהמה ברימ תא קיפהל
.םישמתשמ םתא וב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה