ףסונ עדימ
My House
832 KB
Windows 95,98,NT,2000
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


ןכוס ומלגת וכלהמב עשעשמ קחשמ
םכילע ,םסרופמ רתנספ ןגנ לש
תא שפחלו ןגנה לש תיבל עיגהל
בתכש ריש חנומ וילע רתנספה
.ןגנה

תנמ לע ! אל שממ ? לק עמשנ
םכילע היהי המישמה תא עצבל
תונמותה תועתפה לש הרדס ךרד רובעל
.דועו ךובמ ,םיבר םירגתא ןבוחב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה