ףסונ עדימ
The Panorama Factory 1.6
2.45 MB
Windows
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


תימרונפ הנומת תריציל הנכות
תוליגר תונומת רפסמ לש טסמ
הנכותה תרזעב ,ףצרב ומלוצש
םתמליצש תוליגר תונומת תחקל ולכות
תימרונפ הנומתל םתוא ךופהלו ףצרב
ב תונומת םתמליצ םע ,הביהרמ
הנומת לבקל ולכות תולעמ 360
תוליאכ שממ תולעמ 360 לש תימרונפ
.םוקמב םתא

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה