ףסונ עדימ
HandWallet
436 KB
PalmOS
תילגנא ,תירבע
ץראהמ
FreeWare


לוהינל די ףכ יבשחמל הנכות
תויופתוש ,תיב יקשמ לש יסנניפ
.תונטק תורבחו

רחא בוקעל ,ביצקת להנל תרשפאמ
תמאלו קודבל ,תוסנכהו תואצוה
וא יארשאה יסיטרכב םולשת לכ
תיסנניפ תיזחת לבקלו קנבה ןובשחב
.האלמ

קוידב ועדת וז הנכות תרזעב
וליא ,המ לעו םיאיצומ םתא המכ
תדרלו סנכהל םירומא םימוכס
המו םכלש קנבה ןובשחמ דיתעב
.תונובשחה לכב יחכונה םכבצמ
הדובעל תמאתומ .תירבע קשממ תפש
.ץראב

יתיבה שמתשמל םניחב אוה ןוישרה
.ןמז תלבגה אלל

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה