ףסונ עדימ
Photo Pos Pro
27.4 MB
Windows 98/ME/XP/VISTA
תילגנא
ץראהמ
ShareWare


תנכות איה Photo Pos Pro תנכות
תבשחוממ הקיפרגו תונומת תכירע
דחוימב תמדקתמ ונחותיפ ירפ
תובר תויורשפא שמתשמל העיצמה
תכירעו דוביע םוחתב תונווגמו
,תבשחוממה הקיפרגה םוחתבו הנומתה
תומישמ עצבל ןתינ ךרועה תועצמאב
תוטושפ תומישמב לחה תונווגמ
תולודג תומישמב הלכו תויסיסבו
,תומייק תונומת ךורעל ,תובכרומו
תוססובמה תושדח תודובע רוציל
תודובע רוציל ,תומייק תונומת לע
.דועו דוסיהמ תושדח

תויצקנופ שמתשמל העיצמ הנכותה
ןיב םיללוכה המצוע יבר םילכו
הנומת יצבק יגוסב הכימת רתיה
תומלצמבו םיקרוסב הכימת ,םיבר
דוביע ילכו תויצקנופ ,תוילטיגיד
םילכ ,םימדקתמ הכירעו הנומת
ילכ ,תבשחוממ הקיפרג תריציל
,םידחוימ םיטקפא ,םירישע טסקט
תובכש ,םימכחותמ הריחב ילכ
,(םיטנידארג) עבצ ירבעמ ,תוכסמו
תורוטסקטו (Patterns) אמגוד תוינבת
,םיטפירקס ילכ ,(Textures)
ביחרהל תולוכי ןכו הווצא תולועפ
.ךמצעב הנכותה תא

תומלצמ ילעבל דאמ תצלמומ הנכותה
,םיאקיפרגל ,םיקרוסו תוילטיגיד
הקיפרג יבבוחל ,Webmasters ל
עשעתשהל ןיינועמש ימ לכלו תבשחוממ
.תוילטיגיד תונומתב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה