ףסונ עדימ
Pos Multimedia Privacy Keeper
7.69 MB
Windows 98/ME/XP/VISTA
תילגנא
ץראהמ
ShareWare


הנומתה יצבוק לע תולקב ןגה
םייניעמ ךלש םייטרפה ואדיוהו
!תוינרקס

Pos Multimedia Privacy Keeper
ןגהל ךל תרשפאמ ונחותיפ ירפ
ואדיוה ינוטרסו תונומתה לע תולקב
םניאש םישמתשממ ךלש םייטרפה
תועצמאב .תוינרקס םייניעמו םישרומ
ףיסוהלו ןיפצהל ןתינ הנכותה
ואדיוה ,הנומתה יצבוק בורל אמסיס
תפסוה רחאל .םייטרדנטסה עמשהו
אמסיסה םהדיבש םישמתשמ קר המסיסה
.ץבוקב תופצל ולכוי

ךלש תויטרפה לע רתוי בוט ןגה
Pos :םימודמ םיצבק תועצמאב
Multimedia Privacy Keeper
המודמ ץבוק ףיסוהל ךל תרשפאמ
.לעונ התא ותוא יתימאה ץבוקל
הסני השרומ וניאש שמתשמש הדימב
הנכותה ךרד) ץבוקה תא חותפל
אוהש המ לכ (Windows ךרד וא
!המודמה ץבוקה ןכות תא היהי הארי

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה