MP3 יצבק ןוגריאב רוזעל הדעונ רשא םינותנ סיסב תנכות
...אמ הבוט הנכותה .בשחמב םייוצמה

לש שדחמ רודיס/בשחמהמ םייוצר אל MP3 יצבק תרסהל הנכות
...ואמ הנכותה .דועו םימיק םיצבק

רסקימה לש תירוקמה הרוצתה תא תרמושש תישומיש דואמ הנכות
... השירד שי הנכות לכל .בשחמב

הנכותב .יתודידי קשממו האנ בוציע לעב הידמיטלומ ןגנ
... תעמשה ןוגכ תובר תויורשפא םנשי

הרוצב תשרב םייח םירודיש-ל הנזאהו האיצמ תרשפאמה הנכות
... תרימש ןכו רתויב הלקו הטושפ

MP3 יצבק רותיאו שופיחל תדעוימה דחוימב תללכושמ תינכות
.טנרטניאה תשרב

...דרב םתעמש