הנכותל .בשחמב יוצמה MP3 יצבק ףסוא לוהינל רזע תנכות
...,העמשה תומישר רוציל תורשפא שי

דואמ הנכותה .םיות לש ץבוקל MIDI יצבק תכיפהל הנכות
... םישנאל םג םיות דומילל תישומיש

החונ הרוצב MP3 יצבק גולטקו ןוגריאל תיתודידי רזע תנכות
... .ךלש בשחמב

MP3 יצבק ןוגריאב רוזעל הדעונ רשא םינותנ סיסב תנכות
...אמ הבוט הנכותה .בשחמב םייוצמה

לש שדחמ רודיס/בשחמהמ םייוצר אל MP3 יצבק תרסהל הנכות
...ואמ הנכותה .דועו םימיק םיצבק