ותואב םינקחש 2 ידי לע קחשל ןתינה חרק יקוה - טרופס קחשמ
...כ עיקבהל ךירצ קחשמב .בשחמ

םינקחש 1-4 ןיב קחשמ רתיה ןיב רשפאמה תרודכ - טרופס קחשמ
...תמו ביהלמ,לק קחשמה .קחשמל

ייד קחשמה .תומוג 9 םע קתרמ ףלוג ינימ - טרופס קחשמ
...ודכה תא עולקל שי ןורקעכ , טושפ

ףלוג קחשמב קחשל םינמזומ םתא ,ויפויב ביהרמ ףלוג קחשמ
...רמ הקיפרג לעב, דחוימב ללכושמ