,טנרטניאה ךרד וא דבל קחשל ןתינ ותוא הנהמ לזמ/םיפלק קחשמ
...יינעמו תובר תועתפה קחשמב

תויטרדנטס תויצפוא לעב יתוידיו טושפ שב-שש - חול קחשמ
....תיסחי תוטושפו

.טנרטניאה ךרד קחשמ לש תוירשפא םע שב-שש - חול קחשמ
...ינרוטב םג קחשל תורשפא שי קחשמל

בשחמה דגנ םג קחשמ תורשפא הנשי קחשמב .יסאלק טמחש קחשמ
...פוא םנשי קחשמב .רבח דגנ םגו

םיליחתמל דעוימ קחשמה .דחוימב םישרמ תויבוק/לזמ קחשמ
...קחש 6 דע ףרצל ולכות .םימדקתמו