ושרדית הז קחשמב חצנל תנמ לע .הבשחמ\ןויגיה חול קחשמ
... י"ע ורחבנ רשא םירפסמ 4 תולגל

םילזאפ ךסמה לע רדסל ןקחשה לע וב הבכרה - לזאפ קחשמ
... .בשחמה רצויש םינוש

לכ לש יסאלקה קחשמל הדמחנו תבשחוממ הסריג .טמחש קחשמ
...ישמתשמל המיאתמ הנכותה ,םינמזה

םידליל עשעשמ קחשמ אוהז ,ךרה ליגב םידליל העיבצ קחשמ
...םירויצה תא עובצל ךירצ דליה וב

תונוש תורוצמ לזאפ ביכרהל וכרטצת וב דמחנ חול/לזאפ קחשמ
... קחשמה ,ךסמה לע ועיפוי רשא

.טנרטניאה ךרד ןייל ןואב קחשמ לש תורשפא םע שב-שש - חול קחשמ
... םע ,ךשומו דמחנ קחשמה

,טנרטניאה ךרד וא דבל קחשל ןתינ ותוא הנהמ לזמ/םיפלק קחשמ
...יינעמו תובר תועתפה קחשמב

תא רבחל ןקחשה לע ובש ןינעמ ידמימ-וד לזאפ - חול קחשמ
...ב ךסמה לע תועיפומש תורוצה לכ

תויטרדנטס תויצפוא לעב יתוידיו טושפ שב-שש - חול קחשמ
....תיסחי תוטושפו

איצוהל םינקחשה וא ןקחשה לע וב ןיינעמ חול/הבשחמ קחשמ
... דע תולוגה לכ תא קחשמה חטשממ

3 2 1