ןכו בשחמב ןקתומש דמימ-תלתה סיטרכ תקידבל רזע תנכות
...Ope ןקתהה תא וב ןיקתהלו תרשפאמ