תוצלמומ תונכות
טנרטניא תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


BuddyPhone

תכמותש טנרטניא ןופלט תנכות
םע הבוט תוכיאב תילוק החישב
ספ בחור םכל שי םא םג ICQ
ולכות הנכותה תרזעב .ךומנ
םיאצמנש ICQ ישמתשמ םע רשקתל
.On-Line ב

תופסונ תויצפוא תללוכ הנכותה
תטלקה ,הריכזמ ,ילוק את ןוגכ
.דועו שארמ תונכומ תועדוה

,םיביהרמו םיבר Skins שי הנכותל
.אמגודל דחא םכינפל

םיטרפל ןאכ שקה

Download Accelerator


םישלוגל תדעוימה הקילדמ הנכות
ץיאהל םיצור רשא טנרטניאב
תדרוה תוריהמ תא (300% ! דע)
.תשרהמ םהלש תונכותה

רוביחה יגוס לכל המיאתמ הנכותה
,םילבכ ,ןופלט ןוגכ טנרטניאל
םכל רשפאת הנכותה ,דועו DSL
וקהמ תוריהמה ברימ תא קיפהל
.םישמתשמ םתא וב

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה