המוד דואמ ןגנה ,MP3 יצבקל רקיעב דעוימה הקיסומ ןגנ
...נטס תונוכת לעבו םירוטילקת ןגנל

םיריש ןגנל היצפוא שי תינכותל .mp3 יצבק תנגנמה תינכות
...רישי וא בשחמב םכלצא םירומשה

םיצבק יגוס רפסמ ןגנל לוכיש הקיסומ ןגנ אוה ונטנלרק
... אוה הז ןגנ לש ודוחי ,םיירלפופ

חותפל הלוכי הנכותה ! דחוימב םיהדמו ביהרמ הקיסומ ןגנ
...ליכמ הנכותה .םיבר םיצבק יגוס

,ואדיוו הקיסומ יצבק ןגנל רשפאמה טושפ הידמיטלומ ןגנ
...ומישר ךורעל רשפאמ ןגנה ןכ ומכ

הנכותל .בשחמב יוצמה MP3 יצבק ףסוא לוהינל רזע תנכות
...,העמשה תומישר רוציל תורשפא שי

.דחוימב יתודידיו חונ האנ קשממ לעב ללכושמ הקיסומ ןגנ

...Sk) םיבר "םיניקס" שי ןגנל

וז הנכות ךרד רוטילקת ועמשתש םעפ לכ:דחוימ הקיסומ ןגנ
...תא אלמת וז הנכות ,וממעתשת אל

םינוש הקיסומ יצבק עימשהל לוכי רשא יטמוטוא הקיסומ ןגנ
...מזב .דועו mp3,midi,wav ןוגכ

יצבק לש םיבר םיגוסב ךמות רשא םדקתמו ללכושמ הקיסומ ןגנ
...ה ןיב ,תשרב םימייקה הקיסומ

4 3 2 1