רימהל ולכות הנכותה תרזעב .הקיסומ יצבק תרמהל הנכות
...wav יצבקל רוטילקתמ הקיסומ יצבק

הנכותל .בשחמב יוצמה MP3 יצבק ףסוא לוהינל רזע תנכות
...,העמשה תומישר רוציל תורשפא שי

....WAV יצבקל MIDI יצבק תכיפהל הטושפ הנכות

דואמ הנכותה .םיות לש ץבוקל MIDI יצבק תכיפהל הנכות
... םישנאל םג םיות דומילל תישומיש

בשחמה תא תקרוס הנכותה MP3 יצבק ןוגריאל הטושפ הנכות
... תא תנגראמו םור יד יס-ה תא וא

.MP3 ץבוק לש םש יוניש תרשפאמה החונו תישומיש רזע תנכות
... אוה MP3 ץבוק םידירומ רשאכ

החונ הרוצב MP3 יצבק גולטקו ןוגריאל תיתודידי רזע תנכות
... .ךלש בשחמב

MP3 יצבק ןוגריאב רוזעל הדעונ רשא םינותנ סיסב תנכות
...אמ הבוט הנכותה .בשחמב םייוצמה

לש שדחמ רודיס/בשחמהמ םייוצר אל MP3 יצבק תרסהל הנכות
...ואמ הנכותה .דועו םימיק םיצבק

םתכיפהו WAV יצבק ץוויכל דחוימב הטושפו הריהמ הנכות
...ועו תיתודידי הנכותה .MP3 יצבקל

2 1